Share |

Huolenpitoa – huomennakin!

Someron Keskustan kuntavaaliteesejä 2017

Tulevaisuudessa kunnan tärkein tehtävä on huolehtia arjen palveluista. Kunta on ihmisten lähiyhteisö, jossa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen sekä päättää oman lähiympäristönsä kehittämisestä ja palvelujen järjestämisestä.    

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus lisää tasa-arvoa ja tuo taloudellista helpotusta erityisesti pienten, vanhusvoittoisten kuntien talouteen. Kunta ja maakunta ovat kumppaneita, joissa maakunnan tehtävänä on huolehtia niistä palveluista, jotka vaativat leveämpiä hartioita. Onnistunut sote-uudistus edellyttää, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan. Keskeiset palvelut on jatkossakin saatava laadukkaina ja läheltä – omalta paikkakunnalta. 

Terve kuntatalous on kunnan toiminnan perusta. Hyvä työllisyystilanne ja vireä elinkeinotoiminta ovat kestävän talouden edellytys. Keskusta on aina ollut kestävän ja vakaan taloudenpidon takuumies. Kuntalaisilla tulee olla vastuu omista tekemisistään, mutta hädän hetkellä pitää olla taho, jonka apuun voi turvautua. Yhteiskunnan on huolehdittava erityisesti heikompiosaisista.

Keskusta on ollut ennakkoluulottomasti uudistamassa Someron kaupungin palvelurakenteita. Tätä uudistustahtoa meiltä löytyy jatkossakin. Kuntalaisia tulee kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan oman kotikunnan kehitykseen luomalla erilaisia foorumeja ajatusten ja ideoiden esille tuomiseen. Digitalisaatio suo uusia mahdollisuuksia helpottaa ihmisten arkea, eikä niitä pidä jättää käyttämättä.

Lapsiperheillä tulee olla mahdollisuus valita elämäntilanteeseensa sopiva tapa huolehtia lapsistaan. Hoivaa ja varhaiskasvatusta tulee olla tarjolla sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Mahdollisuus pienten lasten kotihoitoon on säilytettävä kotihoidontuen avulla. Päivähoitomaksuissa tulee siirtyä läsnäoloon perustuvaan laskutukseen.

Uuden Kiiruun koulun myötä yläkoulun ja lukion oppilaiden oppimisympäristö saadaan ajanmukaiseksi. Uusi koulu antaa mahdollisuuden kehittää opetuksen sisältöä aivan uudella tavalla. Kiiruun koulusta tulee rakentaa yksi vetovoimatekijä Somerolle. Uuden koulun myötä käyttöön otettavia uusia oppimismenetelmiä on tarjottava myös alakoulujen oppilaille. Keskustan edellytti kyläkoulujen lopettamisen yhteydessä koulukuljetusten asianmukaista järjestämistä. Koulukuljetuksia on kehitettävä ja epäkohdat on korjattava viipymättä. Myös ammattikoulua käyvien tulisi päästä kohtuullisessa ajassa kouluun.

Tervaskannon kehittämisprojekti ja yläkoulun Tsemppari-toiminta ovat loistavia esimerkkejä siitä, miten toimintaa voidaan oleellisesti parantaa, kun asioita ajatellaan uudella tavalla. Keskusta haluaa kannustaa eri toimijoita uuteen ajatteluun ja uusien toimintatapojen kehittämiseen kunnassamme.

Työttömien määrän kehitystä on seurattava jatkuvasti ja työllistämistä edistettävä aktiivisesti erilaisin toimin. Etenkin nuoria tulee auttaa löytämään paikkansa yhteiskunnasta. Työttömien terveys- ja hyvinvointipalveluja tulee kehittää. Nuorten syrjäytymiselle tulee olla nollatoleranssi.

Huomisen kunnassa vapaa-ajan palvelut nousevat entistä tärkeämmiksi. Ne ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä ja niiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä korostuu sote-uudistuksen myötä. Vastuu terveyden edistämisestä jää jatkossakin kunnille. Kulttuuri-, kansalaisopisto- ja liikuntapalveluja tulee kehittää kaikkien ikäryhmien tarpeet huomioiden yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskusta kannattaa liikuntapaikkojen säilyttämistä maksuttomina jatkossakin.

Vanhusten on voitava asua omalla paikkakunnalla lähellä omaisiaan ja läheisiään. Viime vuonna Lamminniemessä käynnistetystä matalan kynnyksen palveluasumisesta on saatu hyviä kokemuksia. Sitä, samoin kuin erilaisia vaihtoehtoisia asumismuotoja tulee edelleen kehittää. Vanhusten kotona-asumista tulee tukea takaamalla riittävät kotihoitopalvelut kaikille niitä tarvitseville. Omaishoitajien asema on turvattava ja heidän jaksamistaan on tuettava.

Kaupungin tehtävä on luoda ja ylläpitää edellytyksiä yritystoiminnalle. Uudet työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin, joille pitää olla tarjolla sopivia toimitiloja. Yrityspalveluiden tulee olla helposti saavutettavia ja nopeasti reagoivia. Kaupungin pitää olla jatkuvasti tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. Kaupungissa on ylläpidettävä yrittäjäystävällistä ilmapiiriä.

Julkisia hankintoja tehtäessä on huomioitava vaikutus oman alueen elinvoimaan ja työllisyyteen. Uusi hankintalaki suo paikallisille toimijoille paremmat mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa, kunhan tarjouspyynnöt suunnitellaan taitavasti. Elintarvikehankinnoissa on oltava tavoitteena hankkia elintarvikkeita, jotka täyttävät suomalaisen elintarviketuotannon korkeat vaatimukset.

Asumisen edellytykset haja-asutusalueilla tulee turvata. Yksityisteiden ylläpitoa pitää tukea ja omalle maalle pitää voida rakentaa myös tulevaisuudessa.

Kunnallistekniikan ja kiinteistöjen kunnosta tulee huolehtia ja mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin on tartuttava välittömästi. Kiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat on selvitettävä ja tehtävä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Sekaviemäröinnistä aiheutuvat ongelmat on ratkaistava viipymättä.

Kaupungin henkilökunnan työhyvinvoinnista ja työterveydestä tulee huolehtia erityisesti nyt, kun tulossa on suuria muutoksia. Yli puolet kaupungin työntekijöistä tulee siirtymään maakuntien palvelukseen meneillään olevan uudistuksen myötä. Muutostilanteessa myös toimivaan viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luottamusta tarvitaan ennen kaikkea ihmisten välille. Toisten kuunteleminen, arvostaminen ja kunnioitus, turvallisen elämänpiirin rakentaminen ja nykyistä tuntuvasti vahvemman yhteisöllisyyden kasvattaminen – näillä eväillä Somerosta rakennetaan Suomen paras kotikunta, meille jokaiselle.

Hyväksytty Someron keskusta ry:n ylimääräisessä kokouksessa 27.2.2017.