Share |

Kunnallisvaaliohjelma 2012

KESKUSTA – LÄHIPALVELUJEN JA ITSENÄISYYDEN PUOLESTA

1. Kunta on kuntalaisia varten

 • Kunta ei ole pelkkä hallintokoneisto ja palvelujen tuottaja, vaan ihmisten yhteisö, jossa kuntalaisilla on aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa  palvelujen järjestämiseen ja kotiseutunsa kehitykseen. Paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten kunnan voimavarat tulee käyttää ja kohdentaa.
 • Kunnan tehtävä on ennen muuta huolehtia kaikkein heikommassa asemassa olevista jäsenistään. Niistä, jotka eivät itse pysty puolustamaan oikeuksiaan.
 • Kunnan tehtävä on järjestää asukkailleen tarvittavat peruspalvelut laadukkaasti ja siten, että palvelut on helposti saatavilla. Tämä ei kuitenkaan poista ihmisten vastuuta ja velvollisuuksia huolehtia itsestään, läheisistään ja ympäristöstään.
 • Keskustalainen ajattelu lähtee siitä, että kuntalaisella pitää olla mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, aitoja valintoja niin asumisessa, lasten hoidossa kuin muissa tärkeissä arjen asioissa. Hyvä kuntapolitiikka tukee näitä valinnanmahdollisuuksia.

 • Kunnan tulee edistää oman alueensa elinvoimaisuutta luomalla edellytyksiä ihmisten omatoimisuudelle ja yrittäjyydelle. Samoin kunnan on toiminnassaan pyrittävä hyödyntämään alueensa ihmisten ja yritysten osaamista, palveluja ja tuotantoa.

2. Keskusta Somerolla

 • Keskustalla on Somerolla ollut pitkään vahva kannatus. Tämä on mahdollistanut sen, että Someron kaupunkia on voitu kehittää pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti.
 • Someron kaupunki on 2000-luvulla tehnyt runsaan 50 miljoonan euron investoinnit kuntalaisten palvelujen ja asuinympäristön parantamiseksi. Kaupungin palvelutarjonta on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Silti veroprosentti on maan alhaisimpia ja velkaa on vähän, selvästi alle kuntien keskiarvon. Voidaan sanoa, että Someron kaupungin talous on hyvässä kunnossa.
 • Kuluneella vaalikaudella vireillä olleeseen PARAS-hankkeeseen liittyvään ”hötkyilyyn” Keskusta ei lähtenyt mukaan, vaikka niin kokoomuksella, SDP:lla kuin perussuomalaisillakin oli intohimoja erilaisiin yhteistoiminta-alueneuvotteluihin. Keskustan toimintatapa oli oikea. Nyt koko PARAS-hanke on päättymässä ja tärkeimmät kunnalliset palvelut on pystytty säilyttämään Somerolla. Mm. itsenäinen terveyskeskus.
 • Kuluneen vuoden aikana tehtiin päätökset pitkään vireillä olleesta vanhusten palvelukeskuksen rakentamisesta. Palvelukeskus rakennetaan Lamminniemen hyvinvointikeskuksen viereen. Tällä ratkaisulla kaupunki on osaltaan tukemassa hyvinvointikeskuksen toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuutta.
 • Edellisellä vaalikaudella Keskustan äänin käyttöönotettu lasten kotihoidontuen kuntalisä on osaltaan lisäämässä perheiden valinnanmahdollisuuksia lasten päivähoidon järjestämisessä.
 • Keskusta vastusti Someron kaupungin osallistumista Salon seudun kuntien kuntaliitosneuvotteluihin. Mikään liitosneuvotteluihin mukaan mennyt kunta ei jäänyt itsenäiseksi. Mm. kokoomus, SDP ja perussuomalaiset kannattivat Someron osallistumista liitosneuvotteluihin. (Kval 16.10.2006 § 40)
 • Keskusta on vahvasti kuntien yhteistyön kannalla silloin kun se on kuntalaisten edun mukaista ja taloudellisesti järkevää.

3. Itsenäinen Somero

 • Keskusta vastustaa pääministeri Kataisen hallituksen kuntauudistushanketta ja siihen mahdollisesti liittyviä pakkokeinoja.
 • Me Keskustassa näemme, että paikalliset ihmiset itse tietävät, minkälainen kuntarakenne ja hallinto-organisaatio parhaiten palvelee ihmisten tarpeita ja millä tavalla lähipalvelut tulee järjestää.
 • Somerolaisten lähipalvelut pystytään parhaiten turvaamaan itsenäisen kunnan avulla. Samalla myös somerolaisten vaikutusmahdollisuudet omien palvelujensa järjestämiseen säilyvät.
 • Jos meillä ei ole itsenäisyyttä, ei pian ole mitään muutakaan.

 4. Keskustan tärkeimmät tavoitteet 2013 – 2016

 • Someron säilyminen itsenäisenä kuntana ja sitä kautta lähipalvelujen ja lähidemokratian turvaaminen.
 • Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen. Kaupunkia on johdettava siten, että emme jätä kohtuutonta velkataakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi.
 • Lapsiperheiden kotipalvelua tulee edelleen kehittää. Perheillä on oltava varmuus siitä, että on olemassa taho, johon voi hädän hetkellä turvautua.
 • Nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus löytää paikkansa yhteiskunnassa. Nuorten syrjäytyminen on suuri yhteiskunnallinen uhka, joka on kyettävä torjumaan.
 • Vanhusten avopalvelujen ja omaishoidon kehittäminen sekä omaishoitajien palvelujen parantaminen. Lamminniemeen rakennettava 60-paikkainen vanhusten palvelukeskus on rakennettava suunnitellussa aikataulussa.
 • Terveyskeskuksen lääkäripulaan on löydyttävä ratkaisu. Lääkäripula on ehkä suurin uhkatekijä oman terveyskeskuksen olemassaololle.
 • Työterveyshuollon kehittäminen omalla paikkakunnalla. Keskusta teki kuluneella valtuustokaudella aloitteen työterveyslääkärin palkkaamisesta terveyskeskukseen.
 • Lapsilla ja nuorilla on oltava hyvät ja tasa-arvoiset olosuhteet saada perus- ja lukio-opetusta. Tärkein ja kiireellisin kouluinvestointi on Kiiruun koulun peruskorjaus.
 • Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on pienen kunnan tärkein voimavara. Henkilöstön jaksamiseen ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 • Uudet yritykset ja työpaikat syntyvät ihmisten aktiivisuuden ja innovatiivisuuden seurauksena. Kunnan tulee aktiivisesti toimia sen puolesta, että perusedellytykset yritystoiminnalle ovat olemassa. Mm. riittävä tonttireservi, ajanmukainen kaavoitus, toimivat liikenneyhteydet ja asianmukaiset tietoliikenneyhteydet.
 • Somerolla on runsaat luonnonvarat. Laajat pelto- ja metsäalueet sekä runsaat pohjavesivarat. Näiden tarjoamia mahdollisuuksia on osattava hyödyntää elintarvikkeiden ja bioenergian kysynnän kasvaessa.
 • Haja-asutusalueiden elinmahdollisuudet on turvattava. Omalle maalle rakentaminen on jatkossakin oltava mahdollista ja yksityisteiden ylläpitoa on kaupungin varoin tuettava.
 • Liikenneturvallisuutta edistäviä hankkeita on vietävä eteenpäin. Jaatilan siltahankkeen edistäminen ja kevyen liikenteenväylien rakentamisen jatkuminen kuuluvat Keskustan tavoitteisiin.

 5. Lopuksi

Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen varjossa kuntien tulevaisuus ja ihmisten lähipalvelut on nyt uhattuna. Äänestämällä Keskustaa ilmaiset mielipiteesi maan hallituksen kovaa keskittämispolitiikkaa vastaan ja annat äänesi sen puolesta, että maaseudulla ja maakunnissa pitää tulevaisuudessakin olla mahdollisuus asua, yrittää, tehdä työtä ja saada palveluja.

Keskusta on vahvasti sitoutunut Someron kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja somerolaisten ihmisten palvelujen puolustamiseen. Kuluneellakin valtuuskaudella Keskusta on toiminut johdonmukaisesti palvelujen kehittämisen ja itsenäisyyden säilyttämisen puolesta. Keskustalle kaupungin taloudesta huolehtiminen on aina ollut keskeinen asia. Tähän sitoudumme myös jatkossa.

Hyväksytty Someron keskustan kunnallisjärjestön ylimääräisessä kokouksessa 13.9.2012.